Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök illetve vasárnap
KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA

A körmenet szertartási rendje

A pap, miután a szentmisében két nagyostyát konszekrált, az áldozás utáni könyörgés végeztével, a szentségtartóba helyezi. Ha jónak látja, a miseruhát levéve fehér palástot ölthet. Ezután térdenállva, háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget. Vélummal a kezébe veszi a szentségtartót, majd a nép felé fordulva énekelni kezdi a szentségi himnuszt: PANGE LINGUA GLORIOSI... vagy a következő szentségi éneket:

Üdvözlégy Oltáriszentség! (Szent.V.U. 136.) melyet a kórus és a nép folytat. Ezután a pap beáll a baldahin alá. A menet élén két gyertyás és a keresztvivő halad. Utánuk a többi ministráns és a virágszirmot hintő gyerekek.

I. ÁLLOMÁS

A pap, az oltárra helyezett Szentséget térden állva megtömjénezi, majd hangosan mondja a következő verzikulust:

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt.
H: Jöjjetek, imádjuk!

Ezután felolvassa a következő evangéliumot úgy, mint a szentmisében szokás.

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Máté könyvéből. (26,26-28)
H: Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben, vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: "Vegyétek és egyétek, ez az én testem!" Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: "Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.

P: Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus.

Ezután mindnyájan letérdelnek és alkalmas szentségi éneket énekelve. A pap, az ének végeztével előénekli a következő verzikulust.

P: A gabona javával táplálta őket. Alleluja.
H: És a sziklából mézzel elégítette ki őket. Alleluja.

P: Könyörögjünk.
Kérünk téged, Úristen, aki azt akartad, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének titokzatos szentsége velünk maradjon; add jelenlétét úgy tisztelnünk a földön, hogy boldog színelátására eljussunk a mennybe. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.

A pap letérdel és háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget. Vélummal kézbe veszi és megáldja a népet. A nép és a kórus tovább folytatja az éneket és a menet elindul a következő oltár felé.

 

II. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki a szentmisében érettünk feláldozza magát.
H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Márk könyvéből (12,1-11)
H: Dicsőség neked, Istenünk.

Abban az időben, Jézus a következő példabeszédet mondta: "Egy ember szőlőt ültetett, körülvette sövénnyel, sajtót ásott benne s tornyot is épített. Majd bérbe adta szőlőműveseknek és elment idegenbe. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőművesekhez szolgáját, hogy szedje be a neki járó részt a szőlő terméséből. Ezek nekiestek, összeverték és üres kézzel elzavarták. Egy másik szolgát küldött hát oda hozzájuk, ennek betörték a fejét, és szidták-gyalázták. Küldött egy harmadik szolgát is. Ezt megölték. S még több más szolgát küldött, ezek közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Már csak egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Utoljára őt küldte el hozzájuk. Azt gondolta: Fiamat csak megbecsülik. De a szőlőmunkások így biztatták egymást: Ez az örökös. Gyerünk, öljük meg, és mienk lesz öröksége. Nekiestek hát, megölték és kidobták a szőlőből. Mit tesz majd a szőlő ura? Elmegy, megöli a szőlőműveseket, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az Írást: A kő, melyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, s csodálatos a szemünkben?"

P: Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Fogadd el az áldozatot az egész népért. Alleluja.
H: Őrizd és szenteld meg örökségedet. Alleluja.

P: Könyörögjünk.
Áraszd el szívünket, mindenható Isten kegyelmed bőségével, és engedj bíznunk abban, hogy szent Fiad földi halála által, amire e titokzatos szentség emlékeztet, megadod az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.

 

III. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk.
H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent János könyvéből (6,48-59)
H: Dicsőség neked, Istenünk.

Kafarnaumi beszédében, Jézus ezeket mondta: "Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért." Erre vita támadt a zsidók közt: "Hogy adhatja ez a testét eledelül?" Jézus ezt mondta rá: "Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él."

P: Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Mennyei kenyeret adott nekik. Alleluja.
H: Angyalok kenyerét ette az ember. Alleluja.

P: Könyörögjünk.
Add meg, Urunk, nekünk, hogy egykor részesüljünk istenséged örök bírásában, melyet drága szent tested és véred mostani vétele már jelképez. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké.
H: Ámen.

 

IV. ÁLLOMÁS

P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki az Oltáriszentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk.
H: Jöjjetek, imádjuk!

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

P: Evangélium Szent Lukács könyvéből (4,16-21)
H: Dicsőség neked Istenünk.

Amikor Jézus Názáretbe ért, ahol nevelkedett, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez volt írva: "Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje." Összetekerte az Írást, átadta a szolgának és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. S elkezdte beszédét: "Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok."

P: Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus.

P: Adj kenyeret a földből. Alleluja.
H: És borod vidámítsa az ember szívét. Alleluja.

P: Könyörögjünk.
Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy az Úr Jézus Krisztus testének és vérének szentsége, amit lelki gyógyulásunkra rendeltél, legyen orvosságunk a jelenben és a jövőben. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.

A körmenet vége felé a nép és a kórus elkezdi énekelni a hálaadó himnuszt, TÉGED, ISTEN DICSÉRÜNK... (Szent.V.U. 276.) Amikor a körmenet visszaért a templomba, a pap az oltárra helyezi a szentségtartót, majd imádkozza a Te Deumhoz tartozó imádságot:

P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké.

P: Áldott vagy, Urunk, a mennyek országában.
H: Dicséretre méltó és dicsőséges és magasztos mindörökké.

P: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

P: Könyörögjünk!
Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen. Hálát adunk legkegyelmesebb Fölségednek, a kapott jótéteményekért, szüntelen kegyességedért esedezve, hogy Te, aki a kérőknek teljesíted kívánságukat, el nem hagyva őket, vezéreld az örök jutalomra. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
H: Ámen.

Térden állva megtömjénezi, majd a szentséget kezébe véve, a nép felé fordulva énekli: TANTUM ERGO SACRAMENTUM melyet a kórus folytat. A pap újra előénekli a második versszakot: GENITORI GENITOQUE a kórus folytatja. A himnusz végeztével áldást ad. Térden állva megtömjénezi a szentséget és imádkozza a szentségi könyörgést:

V: Panem de caelo praestitisti eis. Alleluja.
R: Omne delectamentum in se habentem. Alleluja

V: Oremus
Deus, qui nobis sub
sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti: tribue, quesumus; ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
R: Amen.

Vagy magyarul:

P: Mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja.
H: Amely
minden gyönyörűséggel teljes. Alleluja.

P: Könyörögjünk!
Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad; engedd kérünk Tested és Véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.
H: Ámen.

Az oltár előtt térdelve előimádkozza a következő engesztelő fohászokat:

Engesztelésül a káromkodásokért és istentelen beszédekért:

ˇ        Áldott legyen az Isten.

ˇ        Áldott legyen szent neve.

ˇ        Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.

ˇ        Áldott legyen Jézus neve.

ˇ        Áldott legyen szentséges Szíve.

ˇ        Áldott legyen drágalátos Vére.

ˇ        Áldott legyen Jézus, a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

ˇ        Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek,

ˇ        Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.

ˇ        Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.

ˇ        Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.

ˇ        Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.

ˇ        Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.

ˇ        Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.

ˇ        A fohászok végeztével a pap elteszi az Oltáriszentséget.

 


Úrnapi körmenet (Válaszok hívek számára)

 

I. állomás

Megérkezéskor:
P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe alatt.
H: Jöjjetek, imádjuk!

Evangélium után:
P: A gabona javával táplálta őket. Alleluja.
H: És a sziklából mézzel elégítette ki őket. Alleluja.

 

II. állomás

Megérkezéskor:
P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki a szentmisében érettünk feláldozza magát.
H: Jöjjetek, imádjuk!

Evangélium után:
P: Fogadd el az áldozatot az egész népért. Alleluja.
H: Őrizd és szenteld meg örökségedet. Alleluja.

 

III. állomás

Megérkezéskor:
P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki önmagát adja eledelül nekünk.
H: Jöjjetek, imádjuk!

Evangélium után:
P: Mennyei kenyeret adott nekik.
Alleluja.
H: Angyalok kenyerét ette az ember. Alleluja.

 

IV. állomás

Megérkezéskor:
P: Krisztus Királyt, Urunkat, aki az Oltáriszentségben életünk, vigasztalásunk és üdvösségünk.
H: Jöjjetek, imádjuk!

Evangélium után:
P: Adj kenyeret a földből. Alleluja.
H: És borod vidámítsa az ember szívét. Alleluja.

Te Deum után:
P: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
H: Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké.

P: Áldott vagy, Urunk, a mennyek országában.
H: Dicséretre méltó és dicsőséges és magasztos mindörökké.