A házasságkötés szertartása
Magyar és Olasz nyelven

 

A HÁZASSÁGKÖTÉS SZERTARTÁSA IGELITURGIÁBAN

LA CELEBRAZIONE
DEL MATRIMONIO

Pap: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen.

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel.

C.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen.

C.: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Pap: Könyörögjünk! Tekints, Urunk könyörgésünkre, és áraszd jóságosan kegyelmedet híveidre, akik most házasságot kötnek szent oltárodnál! Legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

C.: Preghiamo! Sii presente, Signore in mezzo a noi, assisti con la tua paterna protezione N. e N., che oggi si uniscono davanti al tuo altare, e confermali nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

 

HÁZASSÁGKÖTÉS

MATRIMONIO

Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös, örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit.
A házasság szentségének méltósága. őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért kérdéseimre!
(A pap a vőlegényhez fordul)

C.: Carissimi N. e N., siete venuti insieme nella casa del Padre, perché il vostro amore riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunitá. Voi siete giá consacrati mediante il Battesimo: ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni.
(Allo sposo)

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Válasz: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Válasz: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat, és úgy neveled őket, ahogyan az a keresztény édesapához méltó?
Válasz: Igen.

C.: N., ti domando: sei venuto a contrarre matrimonio in piena libertá, senza alcuna costrizione, pienamente consapevole del significato della tua decisione?
Sposo: Sí.

C.: Sei disposto, nella nuova via del matrimonio, ad amare e onorare tua sposa per tutta la vita?
Sposo: Sí.

C.: Sei disposto ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrá donarvi?
Sposo: Sí.

C.: Prometti di educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sposo: Sí.

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Menyasszony: Igen.

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Menyasszony: Ígérem.

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat, és úgy neveled őket, ahogyan az a keresztény édesanyához méltó?
Menyasszony: Igen.

C.: N., ti domando: sei venuta a contrarre matrimonio in piena libertá, senza alcuna costrizione, pienamente consapevole del significato della tua decisione?
Sposa: Sí.

C.: Sei disposta, nella nuova via del matrimonio, ad amare e onorare tuo sposo per tutta la vita?
Sposa: Sí.

C.: Sei disposta ad accogliere responsabilmente e con amore i figli che Dio vorrá donarvi?
Sposa: Sí.

C.: Prometti di educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?
Sposa: Sí.

Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm a stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

C.: Se dunque é vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io legheró le vostre mani con la stola ció significa che il vostro matrimonio sará indissolubile davanti a Dio.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlévő N.-t feleségül venni?
Válasz: Akarom.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

C.: N., ti domando davanti a Dio e alla sua Chiesa: prendi N., presente, come tua sposa?
Sposo: Sí.

C.: Allora ripeti: N., davanti a Dio ti prendo come mia sposa.

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlévő N.-hez feleségül menni?
Menyasszony: Akarok.

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

C.: N., ti domando davanti a Dio e alla sua Chiesa: prendi N., presente, come tuo sposo?
Sposa: Sí.

C.: Allora ripeti: N., davanti a Dio ti prendo come mio sposo.

Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya + a Fiú és a Szentlélek nevében.
Vőlegyén és menyasszony: Ámen.

C.: Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni di ricolmarvi della sua benedizione.
I nuovi sposi rispondono: Amen.

Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza!" (Mt 19,6)

C.: E voi fratelli, che siete presenti siate testimoni di questo matrimonio che secondo le parole del Signore é indissolubile: "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non separi."lo (Mt 19,6)

 

ESKÜ

GIURAMENTO

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerint esküvel is erősítsétek meg, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a tanútok által tartott feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!

C.: É un'antica tradizione ungherese che i nuovi sposi prestano un giuramento per dare conferma al consenso poco prima espresso. Mettete il vostro dito sulla croce e ripetete le parole del giuramento.

 • Isten engem úgy segéljen,
 • és Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária
 • és Istennek minden szentjei,
 • hogy a jelenlévő N.-t szeretem,
 • szeretetből veszem feleségül (szeretetből megyek hozzá feleségül)
 • Isten rendelése szerint,
 • az Egyház törvénye szerint
 • és hogy őt el nem hagyom mindhalálig,
 • semmiféle bajában.
 • Isten engem úgy segéljen!
 • Quant'é vero Dio,
 • la Beata Vergine Maria
 • e tutti i santi,
 • che io ti amo.
 • Ti prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia,
 • e di amarti e onorarti
 • tutti i giorni della mia vita.
 • Che Dio mi aiuti!

 

A GYŰRŰK MEGÁLDÁSA

BENEDIZIONE DEGLI ANELLI

Pap: Áldd + meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

C.: Il Signore benedica + questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltá.
Tutti: Amen.

Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok utánam:

N., - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jelét: - az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

C.: Baciate l'anello della fedeltá, mettete al dito dell'un l'altro e dite:

N., ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltá. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK

PREGHIERA DEI FEDELI

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy szentelje meg és halmozza el áldásával az új házastársakat!

 1. A Szentháromság egy Isten tartsa meg őket szilárd egységben és életadó szent közösségben.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 2. A mennyei Atya gondviselése adjon nekik hosszú életet és bőséges kegyelmet!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 3. Krisztus békéje lakjék szívükben, és töltse el mindazokat akik hajlékukba lépnek!
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 4. A Szentlélek egyesítse szívüket a tiszta szeretet elszakíthatatlan kötelékével.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
 5. A Szentháromság egy Isten fogadja be őket az élet alkonyán az örök boldogságba és végtelen szeretetébe.
  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!

C.: Fratelli carissimi, preghiamo il Padre celeste per la felicitá di questa nuova famiglia e per tutte le famiglie del mondo.

 1. Per N. e N. che hanno consacrato la loro vita nell'amore e nella fedeltá reciproca, perché siano fedeli al loro impegno, preghiamo.
  Tutti: Ascoltaci, o Signore.
 2. Perché N. e N. ravvivino ogni giorno nella preghiera comune il desiderio di progredire nell'amore e nel dono di sé, preghiamo.
  Tutti: Ascoltaci, o Signore.
 3. Perché questi nostri fratelli sappiano formare una famiglia degna di essere chiamata Chiesa domestica, preghiamo.
  Tutti: Ascoltaci, o Signore.
 4. Perché questi nostri fratelli sappiano accogliere con fede il dono e la responsabilitá dei figli, preghiamo.
  Tutti: Ascoltaci, o Signore.
 5. Perché questi sposi nella comunitá cristiana siano testimoni dell'amore nuziale di Cristo e della Chiesa, preghiamo.
  Tutti: Ascoltaci, o Signore.

 

NÁSZÁLDÁS

BENEDIZIONE DEGLI SPOSI

Pap: Világ Teremtője, szentséges Atyánk, a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, és életközösségüket bőséges áldásoddal akartad gazdaggá tenni. Az új asszonyért könyörgünk Hozzád alázatos szívvel, ki férjével ezen a napon szent frigyre lépett. Urunk és Istenünk, a te bőséges áldásod szálljon rá és hitvestársára,(hogy boldog házaséletük folyamán gyermekkel ékeskedjék otthonuk és gyarapodjék Egyházad.) A te dicséretedet zengjék az örömben, és téged keressenek a bánat idején, a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, és érezzék, hogy mellettük állasz, ha gondokkal küzdenek! A hívek közösségében imádkozzanak Hozzád, a világban tegyenek tanúságot rólad, majd szép életkort érjenek, s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába jussanak, Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

C.: Padre santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, e hai posto sulla prima famiglia il segno della tua benedizione, guarda con benevolenza alla donna che oggi si unisce al suo marito con il sacramento nuziale. Scenda su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni, (perché nel dono reciproco dell'amore, allietino di figli la loro famiglia e la comunitá ecclesiale.) Ti lodino, Signore nella gioia, ti cerchino nella sofferenza; godano della tua amicizia nella fatica e del tuo conforto nella necessitá; ti preghino nella santa assemblea, siano testimoni del tuo Vangelo. Vivano a lungo nella prosperitá e nella pace, e con tutti gli amici che ora li circondano giungano alla felicitá del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

 

AZ ÚR IMÁDSÁGA

PADRE NOSTRO

Pap: Kedves N. és N., mint férj és feleség, most imádkoztok először egymásért. Szüleitekkel, szeretteitekkel együtt imádkozzátok el egymásért a Miatyánkot!

C.: Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato:

Hívek: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.) Ámen.

Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontá, come in cielo cosí in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

 

ÁLDÁS

BENEDIZIONE

Pap: Istenünk, az örök Atya Őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje lakjék szívetekben és otthonotokban mindig megmaradjon!
Hívek: Ámen.

Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben!) Találjatok az életben Őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!
Hívek: Ámen.

Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!
Hívek: Ámen.

Pap: És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya +, a Fiú + és a Szentlélek!
Hívek: Ámen.

Pap: Menjetek békével!
Hívek: Istennek legyen hála!

C.: Dio nostro Padre vi conservi uniti nell'amore; la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa.
Tutti: Amen.

C.: Abbiate (benedizione nei figli,) conforto dagli amici, vera pace con tutti.
Tutti: Amen.

C.: Siate nel mondo testimoni della caritá di Cristo, sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre.
Tutti: Amen.

C.: E su voi tutti, che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio onnipotente, + Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti: Amen.

C.: Nel nome del Signore, andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.